R E G U L A M I N
Klubu Przewodników PTTK "Na Wyspach" w MiędzyzdrojachRozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.       Klub działa w ramach struktury organizacyjnej Oddziału PTTK w Międzyzdrojach.
2.       Klub używa w swojej nazwie oznaczenia o charakterze regionalnym. Dlatego pełna nazwa brzmi:


KLUB PRZEWODNIKÓW PTTK "NA WYSPACH" W MIĘDZYZDROJACH


3.       Klub używa pieczątki podłużnej o treści:


POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ w MIĘDZYZDROJACH
KLUB PRZEWODNIKÓW „NA WYSPACH”
72-500 Międzyzdroje, ul. Kolejowa 2 tel.


4.       Klub może posiadać własną odznakę przewodnicką.

§ 2

1.       Klub zrzesza przewodników turystycznych posiadających uprawnienia państwowe nadane na podstawie ustawy o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 r., którzy swoją przynależność do PTTK dokumentują opłaceniem składki członka PTTK oraz opłaceniem składki klubowej.
2.       Klub może również zrzeszać przewodników – członków PTTK, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o usługach turystycznych posiadali uprawnienia przewodnickie nadane przez PTTK, a uprawnień tych nie potwierdzili jako uprawnienia państwowe w myśl ustawy o usługach turystycznych oraz opłacili składkę klubową.
3.       Klub może również zrzeszać przewodników turystycznych PTTK spoza terenu działalności Oddziału, przy którym działa pod warunkiem opłacenia przez nich składki klubowej.
4.       Członkiem Klubu może zostać osoba ucząca się na kursie przewodnickim lub skończyła taki kurs lecz jeszcze nie zdała egzaminu oraz sympatyk ruchu przewodnickiego, po opłaceniu składek PTTK i klubowych.
5.       Członek Klubu nie może być członkiem innej organizacji lub stowarzyszenia przewodnickiego.

Rozdział II
ZADANIA KLUBU

§ 3

Do zadań Klubu należy:

1.       Obsługa ruchu turystycznego w zakresie posiadanych przez przewodników uprawnień.
2.      Prowadzenie szkolenia i dokształcania przewodników.
3.      Organizacja kursów dla kandydatów na przewodników.
4.      Prowadzenie działalności wydawniczej.
5.      Współdziałanie z zarządem oddziału w zakresie:

     a)   przedłużania uprawnień przewodnickich w legitymacjach przewodnika PTTK, jako członków kadry programowej PTTK,
     b)   przydzielania przewodnikom wycieczek,
     c)   ustanawiania stawek i zasad płacowych,
     d)   wyróżniania i odznaczania przewodników jako dowodu uznania za ich pracę i działalność społeczną,
     e)   współorganizacji imprez turystycznych.

6.      Współdziałanie z Komisją Przewodnicką ZG PTTK, Zachodniopomorskim Samorządem Przewodników Turystycznych PTTK, Władzami Samorządowymi i Rządowymi szczebla Centralnego i Wojewódzkiego oraz Centralnym Ośrodkiem Przewodnictwa i Pilotażu PTTK.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4

1.       Członek Klubu ma prawo:

      a)     wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
      b)     zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
      c)      korzystać z pomocy i urządzeń PTTK na zasadach określonych przez ZG PTTK,
      d)     nosić odznakę organizacyjną PTTK.

2.      Członek Klubu jest zobowiązany:

      a)     uczestniczyć w spotkaniach organizacyjnych i szkoleniach,
      b)     systematycznie podnosić zasób wiedzy przewodnickiej - w przypadku przewodników,
      c)      nosić w czasie pracy emblematy przewodnickie - w przypadku przewodników,
      d)     przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
      e)     regularnie opłacać składkę członkowską PTTK i składkę klubową.

3.      Utrata członkostwa w Klubie następuje w wyniku:

      a)     dobrowolnego wystąpienia z Klubu lub PTTK,
      b)     zalegania ze składką członkowską PTTK lub klubową za okres dłuższy niż 12 miesięcy,
      c)      przynależności do innej organizacji lub stowarzyszenia przewodnickiego,
      d)     działań niezgodnych ze statutem PTTK, regulaminem Klubu lub etyką przewodnicką.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU

§ 5

1.       Władzami Klubu są:

      a)     Walne Zebranie Klubu,
      b)     Zarząd Klubu w składzie 3-7 osób,
      c)     Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 osób.

§ 6

1.       Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

      a)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
      b)     rozpatrywanie wniosków członków Klubu,
      c)      udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
      d)     zatwierdzanie rocznego planu pracy i planu finansowego,
      e)     wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej po upływie kadencji oraz wybór delegata / delegatów / według regulaminu wyborczego ustalonego przez Oddział PTTK.

2.      Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków Klubu o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 7 dni przed jego terminem.
3.      Walne Zebranie jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Klubu.
4.      Wybory do władz Klubu oraz delegatów na zjazd Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym.
5.      Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

§ 7

1.       Do zadań Zarządu Klubu należy:

      a)     zwoływanie zebrań Klubu,
      b)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Klubu i władz PTTK,
      c)     realizacja planu pracy,
      d)     składanie na koniec roku sprawozdań z realizacji planu pracy i planu finansowego,
      e)     opracowanie planu pracy na następny rok,
      f)     uchwalanie wysokości składki klubowej,
      g)     otrzymuje brzmienie: dokooptowuje nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków kooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru,
      h)     otrzymuje brzmienie: podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć i skreśleń z listy członków Klubu.

2.      Pracami Zarządu kieruje Prezes, który przydziela poszczególnym członkom Zarządu określone zadania.

§ 8

1.       Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

      a)     kontrolowanie całokształtu działalności Zarządu Klubu,
      b)     przedkładanie zarządowi uwag o wykonaniu preliminarza finansowego oraz wynikach przeprowadzonych kontroli,
      c)      składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania ze swej działalności,
      d)     składanie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
       e)     otrzymuje brzmienie: dokooptowuje nowych członków na zwalniane w okresie kadencji miejsca. Liczba członków kooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 9


1.       Zarząd Klubu może być zawieszony przez Zarząd Oddziału w przypadku:

      a)     zaniechania działalności,
      b)     rażącego i uporczywego naruszania zasad wynikających ze Statutu PTTK i Statutu Oddziału,
      c)      działania na szkodę PTTK,
      d)     naruszania podstawowych zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym.

2.      Uchwała Zarządu Oddziału o zawieszeniu Zarządu Klubu może być podjęta po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
3.      W przypadku zawieszenia Zarządu Klubu, Zarząd Oddziału powołuje tymczasowy Zarząd Klubu, którego zadaniem jest usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie oraz zwołuje w ciągu trzech miesięcy Walne Zebranie Klubu do wyboru nowego Zarządu.

Rozdział V
FINANSE I MAJĄTEK KLUBU

§ 10


1.       Klub realizuje swoje zadania w oparciu o środki finansowe uzyskane z:

      a)     części składek członkowskich PTTK, przypadających dla Klubu,
      b)     dodatkowej składki klubowej, uchwalonej przez władze Klubu,
      c)     dotacji, darowizn i innych świadczeń.

Rozdział VI
ZMIANY REGULAMINU I PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11


Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Klubu jest podejmowana przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu PTTK i Statutu Oddziału.

§ 13

Regulamin został przyjęty na Walnym Zebraniu Klubu w dn. 29 stycznia 2004 r. ilością głosów za - 14, przeciw - 0.

§ 14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK w Międzyzdrojach.
ZO PTTK w Międzyzdrojach zatwierdził niniejszy Regulamin Klubu w piśmie z dnia 20.04.2004 r.
Zmiany w Regulaminie Klubu wprowadzone Uchwałą Nr 5 Walnego Zebrania Klubu z dn. 17.01.2008 r. dotyczyły wprowadzenia punktu nr 4 w § 2 Rozdział I oraz zmiany zapisu punktu nr 6 § 3 Rozdział II.
Zmiany w Regulaminie przyjęto jednogłośnie przy obecności 20 członków.

Realizacja - © MiroN